Hanketietoa

Hankkeella pyritään kohderyhmään kuuluvien ja laajemminkin saamelaisalueen asukkaiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ja syrjäytymisvaaran vähentämiseen. Lisäksi vahvistetaan seurakunnan roolia osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Toimenpiteet, joilla tähän pyrimme:

  1. Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan osallisuutta, vertaisuutta sekä aktiivista kansalaisuutta vahvistavaa matalankynnyksen toimintaa syrjäytymisvaarassa olevalle työikäiselle väestölle ja erityisesti nuorille.
  2. Hankkeessa kehitetään verkossa tapahtuvaa tukea ja keskinäistä auttamista erityisesti nuoria ajatellen.
  3. Hankkeessa tehdään etsivää työtä syrjäytymisvaarassa olevien työikäisten tavoittamiseksi ja mukaan saattamiseksi erilaisen aktivoivan toiminnan piiriin.
  4. Hankkeessa toteutamme sosiokulttuurisen innostamisen menetelmiä ja hyödynnämme kohderyhmän omia voimavaroja.
  5. Erilaisten koulutustilaisuuksien, tapahtumien ja työpajojen avulla vahvistetaan sote-alan sekä kirkon ja järjestöjen työntekijöiden ammatillista osaamista ja vapaaehtoisten auttamisen taitoja.
  6. Hankkeessa kehitetään moniammatillista seurakuntien välistä yhteistyötä, seurakunnan eri työmuotojen välillä tapahtuvaa yhteistyötä esimerkiksi ryhmätoiminnassa, etsivässä- ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä kotikäyntityössä.
  7. Hanke tekee yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.